Otvoreno pravosuđe


Projektom "Otvoreno pravosuđe" CDT i Udruženje sudija Crne Gore žele ostvariti direktan uticaj na povećanje otvorenosti i transparentnosti pravosudnog sistem u Crnoj Gori.

Projektom je predviđen set povezanih aktivnosti koje će, kroz saradnju sa pravosudnim institucijama dovesti do dodatnog napretka u ovoj oblasti a time i ispunjavanju strateškog plana razvoja pravosuđa ali i naših međunarodnih obaveza.

Inoviranjem naše postojeće metodologije za mjerenje otvorenosti pravosuđa, prilagodili smo je do sada dostignutom nivou razvoja u ovoj oblasti. Uradili smo komparativnu analizu otvorenosti, kako bismo istakli primere dobre prakse u razvijenim zemljama, kao i analizu neđunarodnih standarda otvorenosti. Nakon toga, na osnovu seta metodološki zaokruženih indikatora prikupljali smo potrebne podatke i izvršili mjerenje otvorenosti pravosudnih institucija (sudstva i tužilaštva). Rezultati istraživanja, kao i indikatori za mjerenje uspjeha, su dostupni na ovoj internet stranici.

Prikupljeni podaci i rang lista su pretočeni u predlog praktične politike u kojem je detaljno predočena analiza dobijenih rezultata istraživanja, data ocjenja sadašnjeg stanja i preporuke za njegovo unapređenje.

Predlog praktične politike je ujedno osnova za početak kampanje javnog zagovaranja za poboljšanje u ovoj oblasti gdje ćemo kroz set sastanaka, javih događaja i sl. informisati donodioce odluka i zainteresovanu javnost o načinu za rješavanje ovog problema.

Za one pravosudne institucije koje za to iskažu interes biće organizovane posebne obuke koje će se odnositi na pravljenje mape puta za poboljšanje stanja.

Nakon završetka kompletnog ciklusa biće urađeno ponovno mjerenje stanja kako bi se utvrdili konkretni rezltati naše sadarnje sa institucijama i uporedila dva nivoa otvorenosti – prije i poslije ovog projekta.


Donator: Ministarstvo pravde
Iznos: 15,942 EUR
Period realizacije projekta: 25. 12. 2018. – 25. 03. 2020.

Projekat realizuju:


Ova internet stranica je nastala u sklopu projekta „Otvoreno pravosuđe“ koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde. Sadržaj na ovoj internet stranici predstavlja isključivu odgovornost Centra za demokratsku tranziciju i ni u kom pogledu ne odražava stavove Ministarstva pravde.