Ustavni sud 50%

© Centar za demokratsku tranziciju 2024

# Indikator Ocjena Izvor Link Datum
1 Da li se zvanicna internet stranica redovno ažurira novostima i akutelnostima? 1 Internet stranica 13.5.2019.
2 Da li se na internet stranici nalazi funkcionalna pretražilica? 1 Internet stranica 13.5.2019.
3 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti suda? 1 Internet stranica 13.5.2019.
4 Da li su dostupne informacije o organizacionoj strukutri suda? 1 Internet stranica 13.5.2019.
5 Da li su na internet stranici dostupne informacije o predsjedniku suda i sudijama (imena, biografije, kontakti)? 2 Internet stranica 13.5.2019.
6 Da li se na internet stranici nalaze informacije o zaradama sudija u posljednjoj godini? 0 Internet stranica 13.5.2019.
7 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 0 Internet stranica 13.5.2019.
8 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 13.5.2019.
9 Da li su godišnji izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 13.5.2019.
10 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 Internet stranica 13.5.2019.
11 Da li su objavljeni budžeti na internet stranici? 3 Internet stranica 13.5.2019.
12 Da li su završni racuni budžeta objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 13.5.2019.
13 Da li je plan javnih nabavki objavljen na internet stranici? 3 Internet stranica 13.5.2019.
14 Da li su pozivi o postupcima javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 Internet stranica 13.5.2019.
15 Da li su odluke o postupcima javnih nabavki objavljene na internet stranici? 3 Internet stranica 13.5.2019.
16 Da li su ugovori o postupcima javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 3 Internet stranica 13.5.2019.
17 Da li Ustavni sud ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se reguliše pitanje otvorenosti i transparentnosti sudstva? 0 Upitnik 13.5.2019.
18 Da li je objavljen kalendar sa rasporedom sudenja? 0 Internet stranica 13.5.2019.
19 Da li se objavljuju predlozi dnevnog reda sjednica Ustavnog suda? 1 Internet stranica 13.5.2019.
20 Da li su objavljene odluke Ustavnog suda? 1 Internet stranica 13.5.2019.
21 Da li se objavljuju zapisnici sa sjednica Ustavnog suda? 0 Internet stranica 13.5.2019.
22 Da li se objavljuju zapisnici sa sjednica vijeca? 0 Internet stranica 13.5.2019.
23 Da li se obajavljuju izdvojena mišljenja clanova vijeca? 1 Internet stranica 13.5.2019.
24 Da li je Pravilnikom predvideno radno mjesto osobe ili službe za odnose sa javnošcu? 0 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 13.5.2019.
25 Da li postoji kontakt osobe ili službe zadužene za odnose sa javnošcu? 0 Internet stranica 13.5.2019.
26 Da li postoje smjernice za saradnju sa medijima povodom njihovog izvještavanja o radu Ustavnog suda? 0 Upitnik 13.5.2019.
27 Da li je sud u prethodnoj godini održao barem jednu konferenciju za medije? 0 Upitnik 13.5.2019.
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o slobodnom pristupu informacijama? 1 Internet stranica 13.5.2019.
29 Da li se na internet stranici nalazi ažurirani vodic za slobodan pristup infomracijama? 0 Internet stranica 13.5.2019.
30 Da li na internet stranici postoji kontakt osobe zadužene za slobodan pristup informacijama? 1 Internet stranica 13.5.2019.
31 Da li su objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 Internet stranica 13.5.2019.
32 Da li je na internet stranici objavljen Eticki kodeks sudija? 0 Internet stranica 13.5.2019.
33 Da li je na internet stranici objavljen Eticki kodeks službenika i namještenika? 0 Internet stranica 13.5.2019.
34 Da li je objavljen plan integriteta? 1 Internet stranica 13.5.2019.
35 Da li je objavljen izvještaj o sprovodenju plana integriteta? 0 Internet stranica 13.5.2019.
36 Da li u godišnjem izvještaju o radu postoje analize kvaliteta rada i analize problema sa kojim se sud susrece? 1 Izvještaj o radu 13.5.2019.
37 Da li su u godišnjem izvještaju o radu sadržani statisticki podaci o broju predmeta, stopi rješavanja i trajanju neriješenih predmeta? 1 Izvještaj o radu 13.5.2019.