Inicijativa za transparentnost sistema krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

O PROJEKTU

 

 

Donator: Stejt department Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko ambasade SAD-a u Podgorici kroz program Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravoduđa (CJCSP).

cjcsp

Iznos: 27,835 EUR

Učešće donatora: 100%

Projekat realizuju:

Period realizacije projekta: 01.08.2013 – 31.07.2014.

O projektu: Kroz ovaj projekat CDT želi da podstakne saradnju i konstruktivan dijalog sa institucijama krivično-pravnog sistema i doprinese transparentnijim sudskim postupcima, poboljšanom pristupu pravdi i kvalitetu sudskog postupka, kao i povećanju povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Prva faza usmerena je na uspostavljanje metodologije za praćenje transparentnosti tri glavna stuba krivično-pravnog sistema, tj. sudova, tužilaštva i uprave policije. Monitoring obuhvata: 15 Osnovnih sudova, 2 Viša suda, Apelacioni sud, Vrhovni sud, Sudski savjet, 13 Osnovnih državnih tužilaštava, 2 Viša državna tužilaštva, Vrhovno državno tužilaštvo, Tužilački savjet i Upravu policije. U fokusu monitoringa je transparentnost, kao jedan od osnovnih preduslova borbi protiv korupcije. Na osnovu analize ključnih nedostataka kreiraćemo preporuke za unapređenje, u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama.

Nakon završene faze istraživanja i sprovođenja upitnika, CDT, INL, EWMI/ORT i Udruženje tužioca će zajedno raditi na izradi komponente posvećene jačanju kapaciteta tužilačkog sistema. Pristupiće se kreiranju programa obuke za predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva, Višeg državnog tužilaštva i Osnovnog državnog tužilaštva, za efikasniju komunikaciju sa javnošću, sa naročitim osvrtom na osobe zadužene za komunikaciju sa javnošću.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Analiza dostupnosti informacija i transparentnosti internih postupaka i administracije tri stuba sistema krivičnog pravosuđa – sudstva, tužilaštva i policije;
  • Monitoring transparentnosti sudova, tužilaštva i policije, na osnovu pažljivo razvijenih indikatora, kako bi se obezbijedili osnovni podaci vezani za primjenu principa transparentnosti;
  • Utvrđivanje ključnih nedostatka na osnovu analize i kreiranje smjernica za primjenu dobrih praksi, kako bi se stvorio osnov za dalje sprovođenje aktivnosti zagovaranja i monitoringa politika usmjerenih na unapređenje prakse i relevantni institucionalni okvir;
  • Izgradnja profesionalnih kapaciteta aktera sistema krivičnog pravosuđa.